ហត្ថិបាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត្ថិបាល , ហត្ថិបាលិកា (ម. ព. ហត្ថិគោបក ) ។

សូមមើលផងដែរ ហត្ថិគោបក