ហនូកូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហនូកូវ (ម. ព. ហនូ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហនូ