ហម្មិយៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហម្មិយៈ (ម. ព. ហម្មិយ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហម្មិយ