ហយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហយ–– (ហៈយៈ–– ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហយៈ ឬ ហ័យ ។

សូមមើលផងដែរ ហយៈ ហ័យ