ហយោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហយោ–– (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហយៈ ឬ ហ័យ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហយៈ ហ័យ