ហសន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហសន–– (ហៈសៈន៉ៈ ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហសនៈ ។

សូមមើលផងដែរ ហសនៈ