ហសនោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហសនោ–– (ហៈសៈន៉ោ–– ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហសនៈ ។

សូមមើលផងដែរ ហសនៈ