ហស្ដិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហស្ដិន (ជើង ដ , អ. ថ. ហ័ស-ស្ដិន ) ដូច​គ្នា​នឹង ហត្ថី ដែរ (ម. ព. នេះ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហត្ថី