ហសៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហសៗ (ម. ព. ហស ) ។

សូមមើលផងដែរ ហស