ហានភាគិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហានភាគិនី (––នៈ–– ) មើល​ពាក្យ ហានភាគី ។

សូមមើលផងដែរ ហានភាគី