ហាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាន់ (ម. ព. ហ័ន ) ។

សូមមើលផងដែរ ហ័ន