ឡោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (លោ់ អ. ថ. ល៉ូ) ឈ្មោះ​ព្រែ​សូត្រ​មួយ​ប្រភេទ សាច់​រហោក​ៗ​ធ្វើ​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន : ព្រែ​ឡោ ។