អង្គុយបត់ជើងកន្តឹមតឹប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

គឺ​អង្គុយ​ក្រញឹម