អយ្យកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័យ-យ៉ៈ-- មើល​ក្នុង​ពាក្យ អយ្យិកា ។