អាជ្ញាការិន

ដោយWiktionary

អាជ្ញាការិន [ʔaacɲaa -----] មើល: អាជ្ញាករ

មើលពាក្យ អាជ្ញា