អាជ្ញាការិន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាជ្ញាការិន [ʔaacɲaa -----] មើល: អាជ្ញាករ

មើលពាក្យ អាជ្ញា