អ្នកប្រើប្រាស់:Pichnat Thong

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
លិបិក្រមខ្មែរ

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . .
. . . . .
. . . . .

នានាអក្សរ

លិបិក្រមឡាតាំង

A. B. C. D. E. F. G. H. I
J. K. L. M. N. O. P. Q. R
S. T. U. V. W X. Y. Z
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m
n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z

លិបិក្រមជប៉ុន

. . . . . . . . . . .
ゆ. ゆ. . ゆ. . . . . . . ゆ.
ゆ. ゆ. . . . . . . . . ゆ.
ゆ. ゆ. . ゆ. . . . . . . ゆ.
ゆ. . . . . . . . . . ゆ.

. . . . . . . . . . ゆ.
ゆ. ゆ. . ゆ. . . . . . . ゆ.
ゆ. ゆ. . . . . . . . . ゆ.
ゆ. ゆ. . ゆ. . . . . . . ゆ.
ゆ. . . . . . . . . . ゆ.