អ្នកប្រើប្រាស់:RalvahKaset

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
នាពេលនេះម៉ោង ៥:១៣
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣

kāl ខ្មែរ