អ្នកប្រើប្រាស់:RalvahKaset

ពីWiktionary
នាពេលនេះម៉ោង ១៣:៤៦
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៤

kāl ខ្មែរ