អ្នកប្រើប្រាស់:RalvahKaset

ពីWiktionary
នាពេលនេះម៉ោង ១៨:៥៤
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

kāl ខ្មែរ