អ្នកប្រើប្រាស់:RalvahKaset

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
នាពេលនេះម៉ោង ៣:១២
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២

kāl ខ្មែរ