ឧតុភូតវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ឧតុនិយម meteorology, météorologie ផ្នែកមួយនៃភូមិរូបវិទ្យាដែលសិក្សាអំពីធាតុទាំងឡាយរបស់ធាតុអាកាស (សីតុណ្ហភាព កំណកអាកាស ខ្យល់ សម្ពាធ ...) និង ស្រាវជ្រាវអំពីលំនាំទាំងឡាយនៃចលនាប្រែប្រួលផ្សេងៗរបស់បរិយាកាស។

  1. វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីបាតុភូតបរិយាកាស ជាពិសេស ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ។