អំនាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

  • អំនាន: /អម់'ណាន/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្មែរ អាន កំលាយផ្នត់ជែកទំរង់ (-សពព-)/(-អ'មន-), + - ំន-/-អ'មន- + ាន> អំនាន។

នាម[កែប្រែ]

អំនាន

  1. ការអាន
  2. អ្វីដែលអានបាន។
  3. អត្ថបទ[១]

ពាក្យសំរង់[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]