ឧទម្ពរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
  2. រកា