ឧបករណ៍

ពីWiktionary
អ៊ុប៉ៈក   សំ. បា.  ( ន. )  (ឧបករណ) សេចក្ដី​ទំនុក​បម្រុង, ការ​ជួយ​ទប់​ទល់​គ្នា : មាន​ឧបករណ៍ ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ។ គ្រឿង​ទប់​ទល់, គ្រឿង​ប្រុង, គ្រឿង​ប្រកប​ផ្សំ​គ្នា : ឧបករណ៍​រទេះ គ្រឿង​រទេះ ។ គ្រឿង​ចិញ្ចឹម​ជីវិត, មុខ​ការ​របរ, ផ្លូវ​ធ្វើ​ការ​រក​ស៊ី : ខំ​ប្រឹង​រក​ឧបករណ៍​ផ្គត់ផ្គង់​បម្រុង​អាត្មា​និង​គ្រួសារ ។ គ្រឿង​ប្រើ​ប្រាស់​ជិត​ដៃ (គ្រឿង​ដៃ), គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ធ្វើ​ការ, គ្រឿង​ហត្ថ​កម្ម : ខ្វះ​ខាត​ឧបករណ៍​ប្រើ​ប្រាស់ ។ គ្រឿង​ចក្រ​ឬ​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​ប្រើ​ក្នុង​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ក៏​ចាត់​ជា ឧបករណ៍ ដែរ ។ (ព. កា.) : មុខ​ការ​របរ ត្រូវ​មាន​ឧបករណ៍ ទុក​ជា​ជំហរ បើ​ខ្វះ​ឧបករណ៍ អំណរ​សាទរ ក៏​ពុំ​បវរ ផុត​មុខ​ផុត​ក្រោយ ។ មាន​នេះ​ខ្វះ​នោះ មុខ​ការ​លេះលោះ ពុំ​ផ្តល់​អំណោយ ទោះ​បី​ផ្តល់​ខ្លះ ទ្រព្យ​ធន​ក៏​ខ្សោយ គួរ​ជន​កុំ​ធ្លោយ ឲ្យ​ខ្វះ​ឧបករណ៍ ។
  1. (កម្មវិធី) tool, outil សំណុំកម្មវិធីឬ ប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រឬក្នុងបណ្ដាញ។