ឱរ៉ុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. (អឺរ៉ូប៉ឺ Europe) ឈ្មោះ​មហា​ទ្វីប​មួយ ក្នុង​ចំនួន​មហា​ទ្វីប​ទាំង ៥ ក្នុង​មនុស្ស​លោក : ទ្វីប ឱរ៉ុប, ប្រទេស​ឱរ៉ុប (ច្រើន​តែ​ប្រើ​យ៉ាង​នេះ​យូរ​មក​ហើយ ប៉ុន្តែ​តាម​កំណើត​ពាក្យ គួរ​ប្រើ​ជា អឺរ៉ុប ឬ អឺរ៉ូប វិញ​ត្រូវ​ជាង) ។ ជាតិ​មនុស្ស​អ្នក​មាន​ពូជ​កំណើត​នៅ​ក្នុង​ទ្វីប​ឱរ៉ុប​នោះ, បុរស​ហៅ អឺរូប្យាំង (បារ. Européen), ស្ត្រី​ហៅ អឺរ៉ូប្យែន (បារ. Européenne), ប៉ុន្តែ​សាធារណ​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ច្រើន​តែ​ហៅ​ថា ឱរ៉ុប​ៗ ដូច​គ្នា : ប្រុស​ឱរ៉ុប, ស្រី​ឱរ៉ុប; ជាតិ​ឱរ៉ុប (ម. ព. មហា​ទ្វីប ផង) ។ ឱរ៉ូប