ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជប៉ុន[កែប្រែ]

国-bw.png

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ くに
  2. រ៉ូម៉ាជិ៖ kuni

នាម[កែប្រែ]

១. ប្រទេស