ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
សូមមើលផងដែរ និង

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ いえ
  2. កាតាហ្គាណា៖ ie

នាម

១. ផ្ទះ