ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ かわ
  2. កាតាហ្គាណា៖ kawa

នាម

១. ទន្លេ