ទន្លេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) មហា​នទី, ផ្លូវ​ទឹក​ធំ​ហូរ​ចុះ​ពី​ភ្នំ និង​ធ្នារ​ទឹក​ផ្សេង​ៗ ប្រជុំ​មូល​មក​ហូរ​ចេញ​ទៅ​សមុទ្រ : ទន្លេ​តូច, ទន្លេ​ធំ ។ ម.ព. ទន្លេ​សាប ផង ។

គឺ​ជា​ផ្លូវ​ទឹក​ធំៗ ទទួល​ទឹក​ពី​ព្រែក ហូរ​ក្នុង​រយៈ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ សំដៅ​ចាក់​ទៅ​ក្នុង​សមុទ្រ ។

  1. ភូមិនៃឃុំត្រឡាច