ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ ねん
  2. កាតាហ្គាណា៖ nen

នាម[កែប្រែ]

១. ឆ្នាំ