ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖
  2. រ៉ូម៉ាជិ te
វិគីភីឌាជប៉ុនមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា ja

នាម[កែប្រែ]

១. ដៃ