ពីWiktionary
លំដាប់នៃការសរសេរ


  1. ព្រះអាទិត្យ
  2. ថ្ងៃ
  3. ពេលថ្ងៃ
  4. ទំរង់កាត់នៃ 日本 (ជប៉ុន)