ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ うみ
  2. កាតាហ្គាណា៖ umi

នាម

១. សមុទ្រ