ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ め
  2. រ៉ូម៉ាជិ me

នាម[កែប្រែ]

១. ភ្នែក