ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ ち
  2. កាតាហ្គាណា៖ chi

នាម[កែប្រែ]

១. ឈាម