ឈាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាការៈ​រាវ (ធាតុ​ទឹក)សម្បុរ​ក្រហម ជ្រួតជ្រាប​សព្វ​សរសែ​ក្នុង​សារព៌ាង្គកាយ ។