ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ くるま
  2. កាតាហ្គាណា៖ kuruma

នាម

១. ឡាន, រថយន្ត