ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ みち
  2. កាតាហ្គាណា៖ michi

នាម

១. ផ្លូវ