ដោយWiktionary

Korean[កែប្រែ]

Etymology[កែប្រែ]

ពាក្យ Sino-Korean មកពី (“book”)

Pronunciation[កែប្រែ]

Noun[កែប្រែ]

(chaek, hanja )




차 ←

챠 →

  1. សៀវភៅ