ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាម ភាសាកូរ៉េ

ដោយWiktionary
Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម have the following errors:
  • This category was designed to be called Script error: The function "lookup_language" does not exist. nouns.
The contents of this category were generated by the template {{poscatboiler}}. If you know how to use this template, please fix this category or move its contents to the correct category.


These Korean words are 명사 (myeongsa, “nouns”, 名詞)

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "នាម ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។