ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាម ភាសាកូរ៉េ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this category has errors.
The label given to the {{poscatboiler}} template is not valid. You may have mistyped it, or it simply has not been created yet. To add a new label, please consult the documentation of the template.

These Korean words are 명사 (myeongsa, “nouns”, 名詞)

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "នាម ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។