ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាម ភាសាកូរ៉េ

ពីWiktionary

Lua error in Module:category_tree at line 37: This template/module can only be used on pages in the Category: namespace..

These Korean words are 명사 (myeongsa, “nouns”, 名詞)

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "នាម ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន៣ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។