ពីWiktionary

U+100A, ည
MYANMAR LETTER NNYA

[U+1009]
Myanmar
[U+100B]

ជនជាតិភូមា[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ឣកសរ[កែប្រែ]

  • (ញ្ញ)

នាមស័ប្ទ[កែប្រែ]

(ញ្ញ)

  1. យប់

មន[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ឣកសរ[កែប្រែ]

  • (ña)


នាមស័ប្[កែប្រែ]

(ña)