កន្តិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តិល[kɑntəl]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រហែលមកពីពាក្យ តិល >ត+ិ+ល>ក+ន+្ត+ិ+ល>កន្តិល ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្តិល

  1. ទាប​ពេក
    រាង​កន្តិល, ទាប​កន្តិល ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត