កន្ទក់កន្ទេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទួកកន់ទិញ[kɑntʊək - kɑntɨɲ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្ទក់+កន្ទេញ>កន្ទក់កន្ទេញ រឺមកពីពាក្យ ទក់ទេញ>ទ+ក+់+ទ+េ+ញ>ក+ន+្ទ+់+ក+ន+្ទ+េ+ញ>កន្ទក់កន្ទេញ ។ (ផ្នត់ដើម)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កន្ទក់កន្ទេញ

  1. រំអុក
    កូន​ខ្ញុំ​វា​ចេះ​តែ​កន្ទក់កន្ទេញ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ទិញ​មួក​ឲ្យ​វា ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត