កម្ទរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កំទ[kɑmtɔɔ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ទរ>ខ+្ទ+រ>ក (ខ)+ម+្ទ+រ>កម្ទរ ។ (ផ្នត់ជែក)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កម្ទរ

  1. ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ទរ, ឲ្យ​លាន់​ឮ​សាយ
    កម្ទរ​សំដី

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កម្ទរ

  1. ដោយធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ទរ, ដោយឲ្យ​លាន់​ឮ​សាយ ។
    និយាយ​កម្ទរ, វាយ​ស្គរ​កម្ទរ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត