ករណីយកិច្ច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាក់រ៉ាក់ណីយ៉ៈកិច[kɑɑrnəy~kaʔraʔnəy kəc]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី ករណីយ (karaṇīya)+កិច្ច (kicca)> ករណីយកិច្ច (karaṇīyakicca) ។

នាម[កែប្រែ]

ករណីយកិច្ច

  1. កិច្ច​ដែល​គួរ​ធ្វើ, ការងារ​ដែល​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ ។
    មុខ​ការ​នេះ​ជា​ករណីយ​កិច្ច​របស់​អ្នក​ហើយ ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត