កូនស្ងើន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កូន+ស្ងើន>កូនស្ងើន

នាម[កែប្រែ]

កូនស្ងើន

  1. កង្កែប​ប្រុយ

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]