កៃឡាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កៃឡាត់

  1. ស្ពៃខៀវ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]