ក្រៀម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ស្ងួត​ស្រាំង, ស្វិតក្រញង់ : ស្លឹក​ឈើ​ក្រៀម, បាយ​ក្រៀម ។