ក្អុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​មួយ​ប្រភេទ សណ្ឋាន​ប្រហែល​នឹង​ត្រី​កញ្ចុះ មាន​ពង​ធំ​ៗ ប៉ុន​ពង​ជីងជក់ តែ​សំបក​ពង​ទន់ : ត្រី​ក្អុក ។ Arius venosus Veined catfish