គ្នា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( បុ. ) អញ, គេ, វា, គាត់ : ឲ្យ​គ្នា​ទៅ​ផង គឺ​ថា​ឲ្យ​អញ, គេ, វា, គាត់, ទៅ​ផង ប្រើ​តាម​គួរ​ដល់​សេចក្ដី (ព. ស្ន., ព. ទ្រ.) ។ ន. រូប, ខ្លួន, នាក់ : មាន​គ្នា​ច្រើន, ច្រើន​គ្នា ។ មិត្រ, អ្នក​កំដរ, អ្នក​ជំនួយ : គ្រាន់​បាន​ជា​គ្នា, ឥត​គ្នា ។