ចោល

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ចោល
ឡាតាំងយានកម្ម caol
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /caol/


កិរិយាសព្ទ

ចោល

( កិ. ) បោះបង់, លែងបង់ : ចោល​ផ្ទះ, ចោល​ការ ។ ពួយ, បោះ, គ្រវែង​វត្ថុ​មូល​ឬ​វត្ថុ​ខ្លី : យក​ដុំ​ដី​ចោល, យក​កំណាត់​ឈើ​ចោល, ចោល​ផ្លែ​ស្វាយ ។ ចោល​ទៃ ឬ ស្លាប់​ចោល​ទៃ ស្លាប់​ក្នុង​វេល​កំពុង​ដើរ​ដំណើរ ឬ​ស្លាប់​ក្នុង​សង្រ្គាម ចោល​ទៃ​ដែល​យក​ពី​ផ្ទះ​ទៅ (ព. ទ្រ. ម.) ។