ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កិរិយាសព្ទ ភាសាកូរ៉េ

ពីWiktionary

Lua error in Module:category_tree at line 37: This template/module can only be used on pages in the Category: namespace..

These words are 동사 (動詞, dongsa), i.e. Korean verbs. It explicitly should not include 형용사 (形容詞, hyeong-yongsa), regardless of whether the word literally translates as an English verb.

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានផ្ទុកទៅដោយ កិរិយាសព្ទភាសាកូរ៉េ ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "កិរិយាសព្ទ ភាសាកូរ៉េ"

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានទំព័រមួយដូចខាងក្រោម។