ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:កិរិយាសព្ទ ភាសាកូរ៉េ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this category has errors.
The label given to the {{poscatboiler}} template is not valid. You may have mistyped it, or it simply has not been created yet. To add a new label, please consult the documentation of the template.

These words are 동사 (動詞, dongsa), i.e. Korean verbs. It explicitly should not include 형용사 (形容詞, hyeong-yongsa), regardless of whether the word literally translates as an English verb.

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានផ្ទុកទៅដោយ កិរិយាសព្ទភាសាកូរ៉េ ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "កិរិយាសព្ទ ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន២ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។