ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាកូរ៉េ

ដោយWiktionary
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.
Wiktionary
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. edition of Wiktionary
(Script error: The function "lookup_language" does not exist.) http://ko.wiktionary.org/
Wikipedia
Wikipedia article about ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.
[[w:ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.|ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Wikimedia Commons
Links related to ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. in sister projects at Wikimedia Commons
[[commons:Category:ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.|ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Considerations
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. considerations
[[Wiktionary:About Script error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Index
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. index
[[Index:Script error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Entry
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. entry
[[Script error: The function "lookup_language" does not exist.#English|Script error: The function "lookup_language" does not exist.]]
Code
ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. code
ko

នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំបងនៃភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist. ដែលតំណាងដោយលេខកូដ ko នៅក្នុងវចនានុក្រមវិគីនេះ។ It is a member of unknown(edit) family and written in {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} ({{{{Script error: The function "lookup_language" does not exist._alias/name}}/name}}, {{{{Script error: The function "lookup_language" does not exist._alias2/name}}/name}}, {{{{Script error: The function "lookup_language" does not exist._alias3/name}}/name}}) , {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}}, {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} and {{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} scripts.

All terms in Script error: The function "lookup_language" does not exist. should be here, divided into subcategories by parts of speech, subjects, etc. A complete list may also be available at [[Index:Script error: The function "lookup_language" does not exist.]].

Definitions, translations and related terms may be found at the entry [[Script error: The function "lookup_language" does not exist.]].

Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម have the following errors:
  • This category was designed to be called ភាសាScript error: The function "lookup_language" does not exist..
The contents of this category were generated by the template {{langcatboiler}}. If you know how to use this template, please fix this category or move its contents to the correct category.
  • Category:User ko: Wiktionary users categorized by fluency levels in Script error: The function "lookup_language" does not exist..
    [[Category:{{etyl:Script error: The function "lookup_language" does not exist.|cat}}]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]][[Category:{{Script error: The function "lookup_language" does not exist./name}} script languages]]

To use this Korean-English and English-Korean portion of English Wiktionary, your web browser should ideally be configured to display Korean (hangeul) characters.

Check the above index boxes: The boxes show hangeul characters and jamo. If symbols appear as blank boxes, garbage, or question marks (?), your computer or web browser needs to be configured for the Korean language.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៥ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៥។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។